Tillacs historie

I vores arkiver har vi fundet historien om vores hyttes tilblivelse:

”I anledning af indvielse”
Ballerup Gruppes
SPEJDERHUS TILLAC
Søndag den 19. juni 1966

Byggeriets historie

Den 6. november 1962 sendt KFUM-SPEJDERNE, Ballerup gruppe, et brev til kommunalbestyrelsen for Ballerup-Måløv kommune.

Brevet havde følgende indledning:


 

”I disse dage er det netop 3 år siden, KFUM-SPEJDERNE stifitede en gruppe i Ballerup, og fra en begyndelse på 6 mand er gruppen vokset til et medlemsantal på 75.

Det er netop 2 år siden, vi fik overladt lokaler i ”Den gamle Mølle” på Rådhusvej, og vi er kommunalbestyrelsen megen tak skyldig, at vi fik tildelt disse lokaler, som har været et udmærket sted til vort arbejde blandt kommunens drenge og unge mænd.

Vi er nu imidlertid i den situation, at vi ikke kan modtage flere drenge, fordi vore lokaler ikke er store nok. Dette er i og for sig katastrofalt i en kommune med en så rivende udvikling, og vi har da også blandt andet ved afholdelse af to basarer søgt at skabe en hyttefond for at kunne bygge eget spejderhus.”

Vi skal ikke trætte med at citere hele brevet, men oplyse at, den indeholdt en anmodning til kommunalbestyrelsen om at få stillet en passende grund til rådighed, således at vi snarest kunne komme i gang med at bygge eget spejderhus.

histo1

På dette tidspunkt var hyttefonden på 5.500 kr.(2014 pris: 52.186 kr.), hvilket vel så siges at være ret pænt i løbet af 3 år, når man tager i betragtning at gruppen samtidigt havde måttet anskaffe materiel og havde bekostet istandsættelse af HULEN i ”Den gamle Mølle”.

Men set i forhold til, hvad det ville koste at bygge et spejderhus, som det vi nu tager i brug, så må det vist karakteriseres som voveligt.

Men – brevet blev afsendt, og vi ventede naturligvis spændt på, hvad man fra kommunalbestyrelsens side ville sige til vor anmodning.

Vi var godt klar over, at det ville være vanskeligt for kommunen at imødekomme den, men vi vidste også, at man fra alle sider i kommunalbestyrelsen ser med velvilje på det frivillige ungdomsarbejde i kommunen.

Vi pressede på, med mellemrum på Rådhuset. Vi havde drøftelser med såvel kommunens embedsmænd som med borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Sagen var meget vanskelig at løse, idet en spejderhytte jo ikke kan placeres hvor som helst.

Vi opgav dog ikke håbet, og den 11. september 1964 modtogt vi fra kommunalbestyrelsen første udkast til en lejekontrakt vedrørende grunden ved Bispevangen, matr. nr. 10 d af Pederstrup by, Ballerup sogn.

Efter at der var foretaget et par mindre ændringer i kontrakten, blev den underskrevet den 26. oktober 1964, og BALLERUP GRUPPE havde pr. 1. november rådighed over byggegrunden foreløbig i 20 år.

histo2Vi havde allerede på dette tidspunkt fået udarbejdet en tegning hos konstruktør Jens Aage Andersen, og begæring om byggetilladelse blev indsendt den 29. oktober 1964.

Allerede den 8. december fik vi igangsættelsestilladelse fra boligministeriet, men det var jo ikke nogen god årstid at starte byggeriet på.

Byggeudvalget lod sig ikke gå på af vejr og vind. Man tyede på ny til kommunen, og fik igen en god modtagelse, idet vi fik overladt den ene fløj af ”Gammelgård”, hvor man i løbet af vinteren kunne lave trækonstruktionerne.  Dette arbejde blev påbegyndt den 16. januar 1965 og i de følgende uger blev der arbejdet hver week-end af skiftende arbejdshold på 2 – 3 mand.

Da vi nåede hen på foråret, var husets sider og tagkonstruktioner færdige, så vi kunne koncentrere os om støbearbejdet m.v. på selve byggepladsen.

Den 24. april påbegyndtes støbningen af grunden, og der var en stor arbejdsiver blandt fædrepatruljens medlemmer og andre frivillige.

Mange af deltagerne var ikke vant til at bruge skovl og lign. arbejdsredskaber, men arbejdshumøret var højt.

Inden sommerferien, var huset under tag, og i løbet af efteråret fik vi støbt gulv og muret skorsten og en vidunderlig pejs. Vi fik også centralvarmen klargjort, således at vi havde varme på inden jul.

I begyndelsen af 1966 gik man for alvor i gang med de indvendige arbejde, herunder beklædning af loft og opsætning af skillerum.

Disse arbejder gled vældigt fra hånden. Der blev arbejdet 3 – 4 aftener om ugen og hver lørdag.

Der manglede endnu en del ved den udvendige beklædning, idet den tidlige vinter havde overrasket os. Vi skulle endvidere have grunden planeret, så det var vel ikke underligt, at vi længtes efter forår og mildt vejr.

Det er jo blevet forår hvert år endnu, og da foråret kom, var vi ikke sene til at komme udendørs på byggepladsen. Vort mål var at blive færdige inden sommerferien, og det lykkedes.histo3

KFUM-SPEJDERNE har nu et spejderhus, som danner en god og værdig ramme om arbejdet blandt kommunens drenge og unge mænd. Huset kan rumme mange patruljer og 3 – 4 flokke, og mon ikke den store tilvækst i byen vil bevirke, at rammerne snart fyldes ud?

Det afhænger af det arbejde, som en ansvarsbevidst førerstab udfører. Måtte dette arbejde blive godt.

Mange arbejdstimer er medgået til husets opførelse, siden brevets afsendelse, den 6. november 1962. Den bedste måde at sige alle vore medarbejdere tak på er at værne om de mange værdier, der er skabt, og sørge for, at der altid er ansvarsbevidste førere, som vil føre arbejdet videre i BALLERUP GRUPPE.

ØKONOMI .. er noget ”kedeligt” noget at tale om ved en festlig lejlighed som denne, men vi kommer endnu ikke uden om at dette spørgsmål.

Vi nævnte under ”Byggeriets historie”, at vi i 1962 havde oparbejdet en byggefond på 5.500 kr. Med et så stort beløb bygger man ikke noget stort spejderhus i dag, selv om arbejdet udføres af frivillige.

Da huset var på tegnebrættet, blev det anslået til ca. 45.000 kr. men mon ikke prisen bliver ca. 50.000 kr. Vi ved det ikke helt nøjagtigt, medens disse linjer skrives.

Byggefonden er siden 1962 heldigvis vokset støt gennem basarer, landslotterier, avisindsamlinger og et par bankospil. Vi har, når huset tages i brug, en gæld på 25.000 kr., som skal afdrages over 20 år, og vi regner med, at vi med renter og afdrag samt lys og varme m.v. kan komme til at ”sidde for” ca. 4.500 kr. om året.

Dette beløb synes måske højt, men når man tager i betragtning, at husets værdi i hvert fald ligger på 100.000 kr., må det vist siges at være billigt.

At BALLERUP GRUPPE i sit 7. år har kunnet præstere en byggefond på over 25.000 kr. er ikke grupperådets fortjeneste. Nej, vi er mange forældre og venner en stor tak skyldig, fordi de altid har sluttet op om gruppens basarer og andre arrangementer.

Vi har endvidere modtaget megen hjælp fra firmaer og pengeinstitutter, som hat foræret os eller leveret materialer til meget rimelige priser henholdsvis støttet os med kontante bidrag.

Fædrepatruljen og forældre uden for denne skylder vi også megen tak for de mange arbejdstimer, ja vi er så heldige, at vi også kan sige tak til medarbejdere, som ikke har spor tilknytning til spejderarbejdet.

Ingen nævnt ved navn, og ingen er glemt, dog skal dette afsnit ikke sluttes, før der fra BALLERUP GRUPPE er udtalt en tak til kommunalbestyrelsen for Ballerup-Måløv kommune, samt til kommunens embedsmænd, som har vist stor imødekommenhed og givet os al mulig hjælp og støtte.

Hjertelig tak til alle.

Grupperådet.


 

Flyttemeddelelse til alle medlemmer i 1966:


 

VI FLYTTER

Kære ulve og spejdere

Når I nu har taget det nye spejderhus i besiddelse, vil I nok give mig ret i, at der ikke er mange steder, spejdere og ulveunger har så gode forhold at drive ulve- og spejderarbejde under.

Ved at læse dette lille skrift igennem vil I kunne se, hvor meget arbejde der ligger bag et sådant hus. I vil også kunne se, at det er store værdier, I får betroet.

Skal huset bevares pænt i mange år fremover, og det skal det, så må hver enkelt ulveunge og spejder være med til at værne om det.

I kan værne om huset ved at overholde de regler, som grupperådet har givet. Reglerne er ikke givet for at gøre det besværligt at være i huset, men kun for at værne om værdierne, som nu er skabt.

Jeg vil bede hver enkelt betragte huset som sin ejendom og behandle inventar med mere så godt, at vi i mange år fremover kan have glæde af spejderhuset.

Og hermed, kære ulveunger og spejdere, ønsker jeg jer hjerteligt tillykke med jeres nye spejderhus, idet jeg samtidig udtaler håbet om, at det ulve- og spejderarbejde, som skal drives i huset, må blive udført i overensstemmelse med korpsets formål, som er:

”Ved ordets forkyndelse og ved førernes eksempel at lede dansk ungdom ind i menighedens fællesskab til personlig tro på kirken herre, Jesus Kristus, og ved sund krop, karakterskabende fritidsbeskæftigelse at opdrage til nyttigt og uselvisk borgerskab.”

Henning.